Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas gadskārtēja kopsapulce

Visi raksti

2021. gada 18. martā notika ICOM Latvijas Nacionālās komitejas biedru kopsapulce.

Kopsapulce apstiprināja valdes priekšsēdētāja Jura Ciganova ziņojumu par biedrības darbu 2021. gadā, biedrības revidenta ziņojumu un 2021. gada finanšu pārskatu. Par biedrības revidentu uz vienu gadu tika ievēlēta Ilze Martinsone.

Biedrības biedri vienojās par jaunajā muzeja definīcijā iekļaujamiem atslēgvārdiem/konceptiem, kurus biedrība iesniedz ICOM Define līdz 10.aprīlim:

1. Pastāvīga institūcija: Institūcija, kura kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kura savus mērķus īsteno ilgstošākā laika periodā.

Permanent institution: An institution that serves society and its development and whose goals are achieved over a longer period of time.

2. Bezpeļņas: Institūcijas darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu.

Non-profit: Museums are not profit-oriented.

3. Saglabāšana: Visi izmantotie līdzekļi, ieskaitot finansiālos un stratēģiskos lēmumus, lai saglabātu kultūras mantojumu.

Preservation: All measures taken, including financial and strategic decisions, to maintain the integrity and extend the life of cultural heritage.

4. Pētniecība: Muzeāla darbība, kuras objekts ir muzeja krājums, un kas galvenokārt balstās disciplīnās, kas saistītas ar krājuma saturu.

Research: Museal activity based on the museum’s collections, relying essentially on the disciplines connected with the content of the collections.

5. Izglītība: Visplašākajā nozīmē ietver izpēti, kritisko domāšanu, kontemplāciju un dialogu.

Education: In its broadest sense includes exploration, study, observation, critical thinking, contemplation and dialogue.

6. Komunikācija: Muzeja īstenotās eksponēšanas, publicēšanas un izglītošanas darbības.

Communicaton: The functions of exhibition, publication, and education fulfilled by the museum.

7. Dinamisks raksturs: Muzejs ir tādā pat mērā pakļauts pārmaiņām, kā cilvēces attieksme pret tā glabāto kultūras mantojumu dažādos vēsturiskajos un sabiedriskajos apstākļos.

Dynamic character: Museum is subject to change the same way as humanity’sattitude towards the cultural heritage in various historical and social contexts.

8. Vienlīdzīgas tiesības: Muzejs nodrošina vienlīdzīgas tiesības uz kultūras mantojumu visiem cilvēkiem

Equal rights: The museum guarantees equal rights to cultural heritage for all people.

9. Vienlīdzīga pieeja: Muzejs nodrošina vienlīdzīgu piekļuvi kultūras mantojumam visiem cilvēkiem.

Equal access: The museum guarantees equal access to cultural heritage for all people.

10. Sociāli orientēta misija: Unikāls (sociālais) mērķis un tas, kā tas kalpo sabiedrībai

Social mission: Museum has defined unique (social) purpose and how that serves society.

11. Ilgtspēja: 1Muzeja darbība, nodrošinot kultūras vērtību nepārtrauktību un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Sustainablity: The activities of the museum to ensure the continuity of cultural values and the implementation of sustainable development goals

12. Intelektuāla un emocionāla pieredze: Muzejs darbojas ar mērķi veicināt apmeklētāju pilnveidošanos, gandarījumu, sniegt emocijas un jaunu pieredzi.

Intelectual and emotional experience: The aim of the museum is to promote visitor’s development, fulfilment, evoke emotions and gain new experiences.

13. Kultūras mantojums: Ikviens sabiedrības pagātnes un tagadnes aspekts, ko tā uzskata par estētiski, vēsturiski, zinātniski vai garīgi nozīmīgu un kuru vēlas nodot nākamajām paaudzēm.

Cultural heritage: Any aspect of society’s past and present that is considered to be of aesthetic, historical, scientific, spiritual significance and that society wants to pass on to future generations.

 

Kā arī biedrības biedri vienojās, ka ICOM Muzeju ētikas kodekss kopumā ir atbilstošs muzeju praksei, tāpēc konkrētus kodeksa punktu papildinājumus vai redakcijas šobrīd ICOM ETHCOM neiesniedz.

Citi raksti